Wywiad środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji. Projekt socjalny nowym własnym zadaniem gminy. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1310) wchodzi w życie 5 października 2015

Na wniopolicja.jpgsek kierownika ośrodka pomocy społecznej, policja będzie asystować pracownikom socjalnym przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego; - wywiad może być przeprowadzany przez 2 pracowników socjalnych; - do katalogu zadań własnych gminy dodano opracowanie i realizację projektów socjalnych; - gminy będą mogły prowadzić kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; - wprowadzono trzy typy instytucji właściwych w sprawach schronienia dla osób bezdomnych tj.: noclegownie, schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnie; - wyeliminowano możliwość obciążania dorosłych dzieci kosztami za pobyt w domu pomocy społecznej ich rodziców, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich; - uregulowano również kwestie superwizji – takie są główne zmiany nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, którą opublikowano 4 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1310.

Pobierz treść ustawy w formie pliku PDF

Podstawowe zmiany w ustawie o pomocy społecznej obejmują:
– wprowadzenie definicji projektu socjalnego oraz nowego zadania polegającego na realizowaniu przez gminy tychże projektów, a także doprecyzowaniu, iż praca socjalna może być realizowana w oparciu o taki projekt. Proponowana zmiana ma związek z pozyskiwaniem środków na realizację projektów z funduszy europejskich;

– doprecyzowanie, że w przypadku ustalania uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego, do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego;

– uregulowanie zapisów dotyczących osób bezdomnych, w tym określenie katalogu placówek (schroniska, noclegownie, ogrzewalnie), standardów ich funkcjonowania; wskazanie, iż przyznanie miejsca w noclegowni lub ogrzewalni nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, a wydatki na poniesioną pomoc nie podlegają zwrotowi oraz wskazanie, iż indywidualny program wychodzenia z bezdomności dla osób przebywających w schronisku jest realizowany przez tę właśnie placówkę. W noclegowniach i schroniskach nie będą mogły przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych (dopuszczalne będzie to wyjątkowo w przypadku zaistnienia szczególnie trudnych warunków, np. klęski żywiołowej);

– uregulowanie, iż pomoc w postaci ubrania, gorącego posiłku, pomocy żywnościowej przyznawana doraźnie dzieciom lub młodzieży, a także w przypadku sytuacji kryzysowej na skalę masową, klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego – nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, wydania decyzji administracyjnej, a poniesione wydatki nie podlegają zwrotowi;

- zmianę dotyczącą zasad odpłatności i dotowania funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, tj. zwiększenie do 300% kryterium dochodowego uprawniającego do progu 5% odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i określenie minimalnej dotacji wojewody przypadającej na uczestnika ośrodka wsparcia tj. w przypadku ŚDS do 250% kryterium dochodowego (przewiduje się stopniowy wzrost do zakładanego, rozłożony na trzy najbliższe lata);

– umożliwienie gminom tworzenia klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotychczas możliwość taką posiadał powiat);

– umożliwienie zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla pełnoletniego dziecka, którego rodzic umieszczony w DPS, został wcześniej pozbawiony władzy rodzicielskiej w stosunku do tego dziecka;

- rozszerzenie katalogu świadczeń niewymagających wydania decyzji administracyjnych m.in. o sprawienie pogrzebu, schronienie w ogrzewalni lub noclegowni, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

– wprowadzenie możliwości przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych przy udziale dwóch pracowników socjalnych oraz korzystania przez nich z asysty policji przy ww. czynnościach. Kierownik ośrodka pomocy społecznej będzie mógł wystąpić z wnioskiem do komendanta policji o pomoc w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, który będzie obowiązany do zapewnienia pracownikowi socjalnemu asysty policji;

– uregulowanie zasad superwizji - m.in. określono, iż superwizorem pracy socjalnej może być osoba posiadająca wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Superwizja pracy socjalnej ma polegać na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników socjalnych, służącym utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania.
Nowelizacja przewiduje, że prawo do korzystania z superwizji pracy socjalnej prowadzonej przez superwizorów ma każdy pracownik socjalny. Z kolei superwizorem pracy socjalnej może być osoba, która ukończyła szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej, przystąpiła do egzaminu, zdała go i uzyskała specjalny certyfikat. Szkolenie, o którym mowa powyżej, mogą realizować jednostki prowadzące kształcenie pracowników socjalnych lub szkolenia z zakresu I lub II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny i wykazujące się co najmniej 3-letnim doświadczeniem w tym zakresie po uzyskaniu zgody ministra pracy. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest złożenie wniosku o dopuszczenie do szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej, a także wykazanie się posiadaniem wykształcenia wyższego magisterskiego uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, lub posiadaniem decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE oraz co najmniej 5-letnim stażem w zawodzie pracownika socjalnego lub wykazanie się udokumentowanym doświadczeniem w przeprowadzeniu co najmniej 500 godzin szkoleń dla pracowników socjalnych z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych, metodyki pracy socjalnej, diagnozy socjalnej, warsztatu pracy pracownika socjalnego lub aksjologii pracy socjalnej w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczeniu do szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej. Przedstawione regulacje mają umożliwić dbanie o jakość i sposób kształcenia superwizorów oraz weryfikację rynku usług szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.